O komisiji

TERMINOLOŠKA KOMISIJA SMD

 

Terminološko komisijo je ustanovilo Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) že leta 1962 z namenom, da pregleda mikrobiološke izraze in pripravi mikrobiološki slovar. Prva tiskana verzija je izšla l. 1994, izdalo in založilo jo je SMD. Ob predsedniku terminološke komisije in tedanjemu uredniku  prof.dr. Stanku Baniču†, dr. med. so sodelovali še akad. prof. dr. Janez Batis†, prof. dr. Ivanka Brglez, prof. dr. Aleksa Cimerman, prof. dr. Jože Lazar†, prof. dr. Aleksander Konjajev†, prof. dr. Srečko Koren, prof. dr. Miklavž Kozak†, prof. dr. Ivan Mahne†, prof. dr. Jožica Marin, prof. dr. France Megušar, prof. dr. Franc Viktor Nekrep, prof. dr. Primož Schauer†, prof. dr. Marjan Vozelj†.

Vendar pa delo s tem ni bilo zaključeno, saj vemo, da se jezik spreminja, z razvojem stroke prihajajo novi izrazi, nove razlage, ki zahtevajo spremljanje izrazoslovja, spreminjanje razlag in dopolnjevanje slovarja. Ker nam elektronski mediji omogočajo hitrejšo odzivnost na spremembe in s tem tudi večjo učinkovitost, smo drugo verzijo slovarja v letu 2002 prenesli v elektronsko obliko pod uredništvom prof. dr. Franc Viktor Nekrepa. Pri pripravi spletne oblike slovarja pa so sodelovali prof. dr. Aleksa Cimerman, prof. dr. France Megušar, prof. dr. Jožica Marin, prof. dr. Jernej Logar†, doc. dr. Darja Keše in znan.sod. dr. Andrej Steyer.

Člani terminološke komisije (od leve proti desni): prof. dr. Franc Viktor Nekrep, prof. dr. Aleksa Cimerman, doc. dr. Darja Keše, dr. Andrej Steyer, prof. dr. France Megušar.

V letu 2013 smo Mikrobiološki slovar uspešno prenesli na prosto dostopni spletni slovarski portal Termania (http://www.termania.net/slovarji/96/mikrobioloski-slovar) za kar ima velike zasluge prof. dr. Franc Viktor Nekrep.

Od leta 2016 v Terminološki komisiji SMD aktivno sodelujejo naslednji člani: doc. dr. Darja Keše (urednica), prof. dr. Franc Viktor Nekrep (urednik), prof. dr. Aleksa Cimerman, izr. prof. dr. Ivan Toplak, asist. dr. Urška Henigman, asist. dr. Barbara Šoba Šparl, dr. Irena Mavrič Pleško. Lektor je prof. Dušan Maher.

Redno se sestajamo po v naprej dogovorjenem urniku na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, MF v Ljubljani. V letu 2012 smo povabili k sodelovanju tudi jezikoslovca, prof. Maherja, ki nam pomaga pri razjasnitvi jezikovnih dilem. Na sestankih si razdelimo mikrobiološka gesla iz slovarja »Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, Singleton, P and D. Sainsbury, 2001, 3rd edition. J. Wiley & sons Ltd., 895 pp«.  Vsak član pripravi ustrezne razlage dodeljenih gesel, ki jih na naslednjem sestanku skupaj obravnavamo. Sprejeto pojasnitev gesel oddamo v lektoriranje in nato popravljena gesla vnesemo v spletni slovar.

Odprti smo za nove pobude s strani uporabnikov slovarja, da bo slovar čim bolj koristen za slovensko strokovno javnost. Zelo bomo veseli kandidatov, ki bi pri tem delu želeli sodelovati.

 

 

V imenu terminološke komisije SMD

Doc.dr. Darja Keše

 

Ljubljana, 11. 01. 2017